Obec Dedinka
Dedinka

Obyvateľstvo

V obci žije v súčasnosti 797 obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov od prvého oficiálneho sčítania ľudu až po súčasnosť bol značne nerovnomerný. Za toto obdobie vzrástol počet obyvateľov obce 1,2 násobne. V roku 1869 mala obec 683 obyvateľov a do roku 1930 vzrástol počet obyvateľov na 1249 osôb. V ďalšom období v dôsledku hospodárskej krízy i druhej svetovej vojny došlo k poklesu počtu obyvateľov obce. K rastu počtu obyvateľov došlo opäť v povojnovom období, kedy v 60-tych rokoch dosahuje maximum 1349 osôb. Od tohto obdobia sa začína prejavovať pokles obyvateľov, ktorý trvá dodnes. Hustota obyvateľov obce dosahuje 45 obyvateľov na km², čo je hlboko pod priemerom okresu Nové Zámky (110 obyvateľov na km²), pod priemerom SR (111 obyvateľov na km²). Vývoj počtu obyvateľov obce v rokoch uvádza nasledovná tabuľka.

Vývoj počtu obyvateľov obce dedinka

Rok

1961

1970

1980

1990

2001

2003

2006

Počet obyvateľov

1349

1302

1061

881

869

837

805

Zdroj: Územný plán obce Dedinka, 2003 a údaje Obecného úradu Dedinka

Z posledného sčítania ľudu vyplýva, že v obci žije 98,04 % obyvateľov slovenskej národnosti, 1,38 % obyvateľov maďarskej národnosti a 0,57 % obyvateľov českej národnosti. Prehľad obyvateľov obce podľa národnosti uvádza nasledovná tabuľka. V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia prevládajú ženy, ktoré v celkovej populácii obce tvoria 51,02 %, pričom dominujú hlavne vo vyšších vekových kategóriách.

Religiózna štruktúra obyvateľov obce je takmer homogénna. Najvyšší podiel – až 94,71 % tvoria obyvatelia rímsko – katolíckeho náboženstva. Náboženstvo ostatných cirkví vyznáva len 1,49 % obyvateľov. Bez vyznania viery je 3,80 % obyvateľov.

Ďalším znakom ľudského potenciálu je štruktúra podľa veku. Obyvatelia obce v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) predstavujú najmenší podiel populácie – tvoria 14,8 %. Obyvateľstvo v produktívnom veku dosahuje 60,47 %. Obyvateľstvo obce je charakteristické vysokou zložkou poproduktívnej skupiny, ktorá sa na celkovej populácii územia podieľa 24,71 %. Celoštátne hodnoty sú progresívnejšie (predproduktívny 19,18 %, produktívny 62,75 % a poproduktívny 18,07 %). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľov obce tvoria najväčší podiel obyvatelia so základným vzdelaním (53,62). Učňovské vzdelanie má 16,91 % obyvateľov obce, stredné odborné 8,63 % obyvateľov, stredné všeobecné 1,38 % a 0,58 % obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2