Obec Dedinka
Dedinka

Prírodné pomery

labutePrírodné podmienky obce sú podmienené jednak charakterom reliéfu a zároveň aj geologickými pomermi. Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí 167 – 287 m n. m. Územie obce patrí do Podunajskej pahorkatiny, ktorá je geomorfologickým celkom Podunajskej nížiny. Prevažujú mierne až stredne členité nížinné pahorkatiny, prevažne široké chrbty sú oddelené úvalinovitými dolinami. Budované sú ílmi, pieskami a pieskovcami, na ktorých sú uložené spraše a sprašové hliny.

Z klimatickogeografického hľadiska je územie typu prevažne teplej nížinnej klímy s priemernou teplotou v januári –1,5 °C až –4 °C, priemerná teplota v júli dosahuje 19,5 °C až 18,5 °C. Ročne padne na území obce priemerne 650 až 700 mm zrážok.

Vodstvo obce tvorí niekoľko menších tokov: Hurbanovský potok, Dedinský potok a potok Pereš. Na Dedinskom potoku je vybudovaná umelá vodná nádrž s rozlohou 25,2 ha, ktorá je využívaná predovšetkým ako zdroj závlahovej vody pre poľnohospodárske účely a čiastočne i na rekreačný rybolov. Na území obce sa ešte nachádza niekoľko studní – studňa Pereš, studnička pod Tatárskymi kopcami, studnička Dolina, studnička Vlčia jama.

Z hľadiska pôdnych typov prevládajú na väčšine územia hnedozeme modálne na sprašiach a sprašových hlinách ako i hnedozeme luvizemné na sprašových hlinách. Vo východnej časti katastra sa nachádzajú hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych hlinách a v západnej časti na výrazných svahoch Dlhého vrchu zase hnedozeme erodované a regozeme na rôznych substrátoch. Pozdĺž Dedinského potoka a Pereša sa lokálne vyskytujú fluvizeme glejové. Pôdne druhy reprezentujú v katastri prevažne stredne ťažké pôdy hlinité. Popri nich sa vyskytujú najmä pozdĺž vodných tokov ílovohlinité ťažké pôdy. V najmenšej miere sú zastúpené ľahké piesočnaté a hlinitopiesočnaté pôdy.

Prirodzenú vegetáciu tvoria pozdĺž vodných tokov jaseňovo-brestovo-dubové lesy, na sprašových tabuliach dubovo-hrabové lesy a na sprašových pahorkatinách dubové a dubovo – cerové lesy. Územie je výrazne odlesnené a následne poľnohospodársky využívané, pričom pôvodné lesy sa zachovali len čiastočne. Faunu zastupujú hlavne druhy kultúrnej stepi a fauna vôd a ich brehov.

Štruktúru katastrálneho územia obce Dedinka uvádza nasledovná tabuľka:

Typ pôdy (v ha)

Poľnohospodárska pôda: 1549,27

  • orná pôda: 1341,94
  • chmelnica: 0
  • vinice: 6,13
  • záhrady: 58,46
  • ovocné sady: 33,48
  • trvalé trávnaté porasty: 109,25

Lesné pozemky: 107,46

Vodné plochy: 38,31

Zastavaná plocha: 93,13

Ostatné plochy: 13,71

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30