Obec Dedinka
Dedinka

Podmienky obchodnej súťaže pre prenechanie majetku obce do nájmu

Podmienky obchodnej súťaže pre prenechanie majetku obce do nájmu

 

Podmienky obchodnej súťaže pre prenechanie majetku obce do nájmu

  • Obec Dedinka vyhlasuje obchodnú súťaž na prenechanie majetku obce do nájmu a to nehnuteľnosti - parcelu registra C evidovanú na katastrálnej mape KNC č. 165/2  o výmere 46 m2,  zastavané plochy a nádvorie, budova súpisné číslo 99, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Dedinka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce a to na obdobie 2 rokov.
  • Cenovú ponuku  treba predložiť v kancelárii vyhlasovateľa alebo poštou na adresu Obec Dedinka, 941 50  Dedinka 97, do dňa 20.04.2021 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom  KNC 165/2  NEOTVÁRAŤ“.
  • Priestor je vhodný na obchodné účely, na poskytovanie služieb, skladové priestory.
  • Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenechanie predmetu súťaže do nájmu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmet súťaže, a to: parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape KNC č. 165/2  o výmere 46 m2,  zastavané plochy a nádvorie, budova súpisné číslo 99, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Dedinka. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka do nájmu je 1 euro/1 m2/mesiac.
  • Vyhlásenie súťaže bude 6. apríla 2021.
  • Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20. apríla 2021 do 12.00 hodiny.
  • Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: 20. apríla 2021 o 13.00 hodine.
  • Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 21 dní odo dňa schválenia prenechania majetku obce do nájmu víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
  • Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu. Víťazom sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za predmet nájmu. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

 

Dátum vloženia: 6. 4. 2021 1:00
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 4. 2021 10:59
Autor:

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

otvorena samospráva

SODB 2021

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Visit Podhájska

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4