Dedinka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta obce

Viera Belanová

Kontakt: belanova@dedinka.sk

 

1. Starosta obce je

 • predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu nového starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

3. Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
 • používa mestské insígnie,
 • udeľuje cenu primátora.

4. Starosta je

 • štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.