Dedinka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starostka obce

Ing. Eva Poláková                                 

Kontakt: polakova@dedinka.sk

starostka

1. Starosta obce je

  • predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. 

2. Starosta

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uchováva vlajku obce a pečať obce.

3. Starosta je

  • štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.