Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ

Obec DEDINKA, 941 50 Dedinka 97
podľa ustanovenia §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka

Základnej školy s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka

 

Obec Dedinka vyhlasuje termín rokovania výberovej komisie na 08.01.2020.

 


 Požadované kvalifikačné predpoklady:

 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 – prvá atestácia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe


Iné kritériá a požiadavky:

 – bezúhonnosť
 – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 – ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 – znalosť legislatívy pre oblasť školstva
Zoznam požadovaných dokladov:
 – písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania so súhlasom na spracovanie osobných údajov uchádzača podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 – overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní prvej/druhej atestácie
 – lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
 – profesijný životopis
 – doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 – písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy


 

Prihlášku s označením „VK-riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Dedinka – Neotvárať“ posielajte v zalepenej obálke najneskôr do 19. decembra 2019 na adresu: Obec Dedinka, 941 50 Dedinka 97, alebo podajte osobne v podateľni obce. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.

Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Príloha:
 – Podpísaný originál dokumentu

Diskusia k článku