Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ

Obec DEDINKA, 941 50  Dedinka 97

podľa ustanovenia §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka

 

Základnej školy s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50  Dedinka

 

      Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • prvá atestácia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

      Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • znalosť legislatívy pre oblasť školstva

 

    Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania so súhlasom na spracovanie osobných údajov uchádzača podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní prvej/druhej atestácie
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy

 

Prihlášku s označením „VK-riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Dedinka – Neotvárať“ posielajte v zalepenej obálke najneskôr  do 08. júna 2020 na adresu: Obec Dedinka, 941 50  Dedinka 97, alebo podajte osobne v podateľni obce. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Diskusia k článku