Prenájom nebytových priestorov
  • Obec Dedinka vyhlasuje obchodnú súťaž na prenechanie majetku obce do nájmu a to nehnuteľnosti – parcelu registra C evidovanú na katastrálnej mape KNC č. 165/2  o výmere 46 m2,  zastavané plochy a nádvorie, budova súpisné číslo 99, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Dedinka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce a to na obdobie 2 rokov.

  • Cenovú ponuku  treba predložiť v kancelárii vyhlasovateľa alebo poštou na adresu Obec Dedinka, 941 50  Dedinka 97, do dňa 17.4.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom  KNC 165/2  NEOTVÁRAŤ“.

  • Priestor je vhodný na obchodné účely, na poskytovanie služieb, skladové priestory.

   Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenechanie predmetu súťaže do nájmu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmet súťaže, a to: parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape KNC č. 165/2  o výmere 46 m2,  zastavané plochy a nádvorie, budova súpisné číslo 99, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Dedinka. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka do nájmu je 1 euro/1 m2/mesiac.

  • Vyhlásenie súťaže bude 5. apríla 2019.

  • Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 17. apríla 2019 do 12.00 hodiny.

  • Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: 17. apríla 2019 o 15.00 hodine.

  • Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 21 dní odo dňa schválenia prenechania majetku obce do nájmu víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

  • Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu. Víťazom sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za predmet nájmu. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

Diskusia k článku