Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 04.12.2018

Pozývam Vás na I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 04. 12. 2018

 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu s nasledovným programom:

 

 

Program:

 1. Otvorenie  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného  

    zastupiteľstva a výsledku voľby starostu

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva

6. Schválenie programu zasadnutia

7. Voľby mandátovej a návrhovej komisie

8. Príhovor novozvolenej starostky obce

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 

      obecného zastupiteľstva

11. Poverenie zástupcu starostky

12. Poverenie funkciou sobášiacich

13. Plat starostky obce

14. Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce 

15. Návrh rozpočtu obce Dedinka na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

16. Zmeny rozpočtu

17. Rôzne

18. Interpelácie poslancov

19. Diskusia

20.  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

21. Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia

 

V Dedinke, 26. 11. 2018

 

 Viera Belanová

  starostka

Diskusia k článku