pozvánka na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Pozývam Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

 

 

08. októbra 2019

 

 

 

 

 

o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu s nasledovným programom:

 

 

 

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a návrhovej komisie

 

3. Správa o plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2019 

 

4. Zverenie majetku obce Dedinka do správy ZŠ

 

5. Žiadosť o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu VÚVH

 

6.  Rôzne

 

7. Interpelácie poslancov

 

8. Diskusia

 

9. Uznesenia obecného zastupiteľstva

 

10. Záver

 

 

 

                                                                                            Viera Belanová

                                                                                              starostka

Diskusia k článku