pozvánka na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

13. marca 2019

 

 

o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu s nasledovným programom:

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a návrhovej komisie

3. Správa o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2019

4. Záverečný účet obce Dedinka za rok 2018

5. Rôzne

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenia obecného zastupiteľstva

9. Záver

 

 

                                                                                            Viera Belanová

                                                                                              starostka

Diskusia k článku