Pozvánka na VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Pozývam Vás na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

13. decembra 2019 

o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a návrhovej komisie

3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka č. 2/2019

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka č. 3/2019

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka č. 4/2019

6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka č. 5/2019

7. Návrh rozpočtu obce Dedinka na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

8. Výsledky auditu obce Dedinka za rok 2018

9. Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce 

     Dedinka za rok 2018

10. Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019

11. Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019 

12. Zmeny rozpočtu

13. Zásady hospodárenia s majetkom obce  Dedinka

14.  Rôzne

15. Interpelácie poslancov

16. Diskusia

17. Uznesenia obecného zastupiteľstva

18. Záver

 

 

                                                                                            Viera Belanová

                                                                                              starostka

Diskusia k článku