ZverejnenÚ fakt˙ry

Fakt˙ry za rok 2019VelkostZobrazenÝ
Zverejnovanie.pdf120.2K0
Faktury_01.03.2019-31.03.2019.pdf386.4K0
Faktury_01.02.2019-28.02.2019.pdf386.5K0
Faktury_01.01.2019-31.01.2019.pdf382.8K0
Fakt├║ry_01.04.2019-30.04.2019.pdf382.6K0
Fakt├║ry_01.05.2019-31.05.2019.pdf382.1K0
Fakt├║ry_01.06.2019-30.06.2019.pdf382.1K1
Fakt├║ry_01.07.2019-31.07.2019.pdf386.9K1
Fakt├║ry_01.08.2019-31.08.2019.pdf387.2K1
Faktury_01.09.2019-30.09.2019.pdf392.1K1
Faktury_01.10.2019-31.10.2019.pdf388.9K0
Faktury_01.11.2019-30.11.2019.pdf386.5K1
Faktury_01.12.2019-31.12.2019.pdf388.4K1